Category: Praktinė filosofija

0

Gianni Vattimo „Hermeneutika, Nihilizmas ir Praktinė filosofija“

Garsaus italų filosofo Gianni Vattimo skaitytas pranešimas VU vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Nihilizmas ir vaizduotė“ liepos 05 d. Nepaisant garbaus amžiaus, giedros nuotaikos ir blaivaus proto Gianni Vattimo vengdamas bereikalingų spekuliacijų ir išvedžiojimų kalbėjo...

Share Button
Žmogaus „praktika“ 0

Žmogaus „praktika“

Visos „praktikos“, pradedant infuzorijos praktika ir baigiant žmogaus praktika, tėra naikinimo praktikos. Kad išlikčiau, turiu naikinti – tai toks pamatinis, visą esiniją ir kiekvien1 esinį valdantis imperatyvas; net jei labai norėčiau, negaliu nenaikinti Kito...

Share Button
Varlė Gudruolė ir Varlė Darbštuolė 0

Varlė Gudruolė ir Varlė Darbštuolė

  Seniai seniai, kai dar grietinė būdavo riebesnė ir iš jos būdavo galima sumušti sviestą, į puodynę su grietine įkrito varlė. Į kitą puodynę įkrito kita varlė. O gal kas tyčia įmetė? Senais laikais...

Share Button
Ką Antikos filosofijoje reiškia sąvoka „archė“? 0

Ką Antikos filosofijoje reiškia sąvoka „archė“?

  [gr. archē – pradžia, kilmė). Pirminę priežastį arba pirminę Pasaulio medžiagą.

Share Button
Kokia metafizinė etikos prielaida? 0

Kokia metafizinė etikos prielaida?

  Žmogaus laisvė („Negali privalėti negalėdamas“). Jei žmogus negalėtų laisvai elgtis, būtų beprasmiška reikalauti iš jo atsakomybės.

Share Button
Pasaka apie žąsį 1

Pasaka apie žąsį

Ponas turėjo Tarną. Tarnas, nešdamas Ponui pietums iškeptą žąsį, mėgdavo nusilaužti vieną kojelę ir suvalgyti. Ponas, pamatę vienakoję žąsį, labai pykdavo ir sakydavo: – Man atrodo, kad žąsys turi dvi kojas. Tarnas atsakydavo: –...

Share Button
Pasąmonės turinys 0

Pasąmonės turinys

  Visa, ką žinau, bet šiuo metu negalvoju; visa, ką anksčiau žinojau, bet pamiršau; visa, ką patyriau pojūčiais, tačiau protu nesuvokiau; visa, ką nesąmoningai ir nedėmesingai jaučiu, galvoju, prisimenu, noriu ir darau; visi būsimi...

Share Button
F. Nyčės nihilizmas 0

F. Nyčės nihilizmas

  Yra dvi dorovingumo neigimo rūšys: „Neigti dorovingumą“ – tai gali reikšti, pirma: neigti, kad doroviniai motyvai, kuriuos žmonės pateikia, tikrai juos skatino veikti; vadinasi, teigiama, kad dorovingumas tėra žodžiai ir priklauso prie žmonių...

Share Button
C. G. Jungas: nemirtingumas 0

C. G. Jungas: nemirtingumas

  /…/ neįmanoma įgyti tikro žinojimo ape dalykus, pranokstančius mūsų protą /…/. /…/ daugumai žmonių labai svarbu manyti, jog jų gyvenimas, praėjus dabartinei egzistencijai, tęsis dar neaišku kiek. Tikėdami tuo jie gyvena protingiau, jaučiasi...

Share Button
Laimės valandos 0

Laimės valandos

Surašyk dalykus, dėl kurių Tu buvai laimingas praeityje, dalykus, dėl, kurių Tu tikiesi būti laimingas ateityje, ir dalykus, dėl kurių Tu esi laimingas čia ir dabar. *** Kurią skiltį sunkiausia užpildyti? Kaip Tu manai,...

Share Button
Apie askezę ir filosofiją (II dalis) 0

Apie askezę ir filosofiją (II dalis)

Be to, asketizmas reiškiasi savanorišku ir sąmoningu skurdu, atsirandančiu ne tik per accidens, išdalijus turtą, kad būtų palengvintos kitų kančios; šiuo atveju skurdas yra tikslas savaime ir turi tarnauti nuolatiniam valios marinimui, kad norų...

Share Button
Šleikštulys ir askezė (I dalis) 0

Šleikštulys ir askezė (I dalis)

Jeigu žmogaus gyvenimą palygintume su apskritimo pavidalo keliu, nubetu žėrinčiomis anglimis, kuriame tik vietomis esama vėsių atkarpų, keliu, kurį mes neišvengiamai turime apibėgti, tada bus aišku, kad žmogų, apimtą iliuzinės svajonės, paguodžia vėsi vieta,...

Share Button
0

Ašaros

Čia dar tiktų apsvarstyti vieną iš nuostabiausių žmogaus prigimties bruožų – verksmą, kuris, kaip ir juokas, priskirtinas reiškiniams, žmogų skiriantiems nuo gyvulių. Verksmas jokiu būdu nėra tiesioginė skausmo išraiška: juk labai nedaug skausmų sukelia...

Share Button
0

Tolerancija

Tolerancijos objektas negali būti tai, kas patinka, malonu, kam pritariame. Kas patinka, to geidžiame, o ne toleruojame. Todėl ir nesakome, kad toleruojame madą, kuria sekame, kad toleruojame bičiulį, kuris mums mielas ir visuomet laukiamas....

Share Button
Džiaugsmas ir kančia 0

Džiaugsmas ir kančia

Beribis džiaugsmas ir labai stipri kančia visada pasireiškia tik tame pačiame asmenyje, nes jie yra abipusiškai sąlygoti ir abu kartu nulemti didelio dvasios gyvastingumo. Tokį džiaugsmą ir tokią kančią sukelia ne dabartis, o ateities...

Share Button
Meilė 0

Meilė

Meilės didžiulę svarbą mirtingajam ir jo santykiui su Dievu bei pasauliu yra nusakęs dar apaštalas Paulius. Jo himnas meilei yra toks gražus ir iškalbingas, kad sunku susilaikyti jo nepacitavus: “Jei kalbėčiau žmonių ir angelų...

Share Button
Malda 0

Malda

Malda Malda parodo žmogaus, nublokšto į savo neatšaukiamą baigtinumą, ribas. Jis išreiškia žmogaus nuolankumą absoliučios transcendencijos akivaizdoje. Melsdamasis žmogus prašo Dievo malonės, kad jam būtų duota, atverta, leista tai, ko jis negali padaryti savo...

Share Button
Kančia 0

Kančia

Kančia tiesiogiai parodo žmogui jo ribas bylodama, kad tiek pasaulyje, tiek pačiame žmoguje esama kažko, kas nepaklūsta nei jo protui, nei valiai, nei veiksmui. Tai būsena, kurios neįmanoma savavališkai įveikti ar reguliuoti savo noru....

Share Button
0

Blyksnis ir prasmė

Blyksnis gali atvesti į filosofinę būseną, į mąstantį atvirumą pasauliui, vadinasi, į akylesnį, daiktų esmę ir tiesą atskleidžiantį regėjimą. Tačiau blyksnis iš pradžių apakina ir bloškia žmogų į tuštumą. O į tą tuštumą gali...

Share Button
0

Meilė

Žmogiškojo atskirtumo suvokimas, neatgavus ryšio per meilę, – tai yra gėdos pagrindas. Taip pat ir kaltės bei nerimo priežastis. Taigi didžiausia žmogaus reikmė yra būtinumas peržengti šį atskirtumą, išeiti iš vienatvės kalėjimo. Absoliuti nesėkmė...

Share Button
Gyvenimo prasmė 0

Gyvenimo prasmė

Ar žmogaus būtyje atsiranda toks nusiteikimas, kuriam pasidavęs jis yra pastatomas prieš patį Nieką? Taip gali įvykti ir iš tikrųjų įvyksta – nors ir gana retai – tik akimirkomis, pamatinėje baimės (Angst) nuotaikoje. Kalbėdami...

Share Button
Ir mylėti gera 1

Ir mylėti gera

      Ir mylėti gera Ir mylėti gera; mat meilė sunki. Žmogui mylėti žmogų; tai galbūt mums visų sunkiausia, kraštutinė užduotis, paskutinis išbandymas ar išmėginimas, triūsas, kuriam visas kitas triūsas tėra tik pasirengimas....

Share Button
Apie artimo meilę 0

Apie artimo meilę

Prie artimo jūs linkstat ir žodžių tam gražių pateisint turit. Tačiau sakau aš jums: ta jūsų meilė artimui yra tik meilė negera, kuria save jūs mylit. Kuomet pas artimą jūs bėgat, iš tikro nuo...

Share Button
Meilė 0

Meilė

  P. Ar myli ką nors, be savęs ir Dievo pažinimo? A. Spręsdamas iš to, kaip dabar jaučiuosi, galėčiau atsakyti, kad daugiau nieko nemyliu, bet saugumo dėlei atsakau, kad nežinau. Mat man dažnai atsitikdavo...

Share Button
0

Ar turi gyvenimas prasmę, ir ar ne geriau paleisti kulką į savo kaktą?

Taigi žodžių «senas» ir «išmintingas» analizė mažai man tedavė naudos. Nūnai, siekdamas bent kaip nors susitvarkyti su laišku, pasukau priešinga kryptimi ir stengiaus išsiaiškinti ne iš kokių nors pavienių žodžių, bet iš turinio, iš...

Share Button
Vaikai ir tėvai 0

Vaikai ir tėvai

Šis santykis, išreikštas tiksliau ir įgavęs pavidalą, labiau atitinkantis vaizdinį, yra šeima. Kinijos valstybė grindžiama tik šiuo doroviniu ryšiu, ir jai būdingas objektyvus šeimininis pietetas. Kinai suvokia esą priklausomi savo šeimai ir kartu esą...

Share Button
0

Nepakeliama būties lengvybė

Jei kiekviena mūsų gyvenimo akimirka be paliovos kartotųsi, būtume prikalti prie amžinybės kaip Jėzus Kristus prie kryžiaus. Tai siaubinga perspektyva. Amžinojo sugrįžimo pasaulyje kiekvieną judesį slegia nepakeliamas atsakomybės svoris. Būtent todėl Nyčė amžinojo sugrįžimo...

Share Button
0

Amžinojo sugrįžimo mitas

Slaptinga yra amžinojo sugrįžimo idėja, Nyčė suglumino kitus filosofus: ir sugalvok tu man, kad visa pasikartos, ką jau esame išgyvenę, ir kad tai kartosis be galo. Ką galėtų reikšti šis beprotiškas mitas? Amžinojo sugrįžimo...

Share Button
Atsakomybė 0

Atsakomybė

Philippe Nemo: Ar galiu tobulai pažinti kokį asmenį, bet šis pažinimas pats savaime nebus joks artimumas? Emmanuel Levinas: Ne. Ryšys su kitu asmeniu užsimezga tiktai kaip atsakomybė, nepaisant to, ar ji būtų prisiimta, ar...

Share Button
Žemėje tamsu, mielas drauge 1

Žemėje tamsu, mielas drauge

Jūs nesuprantate, ką noriu pasakyti? Prisipažinsiu, jaučiuosi pavargęs. Pametu pasakojimo giją ir jau nebeturiu to minties aiškumo, už kurį taip liaupsindavo draugai. Beje, žodį „draugai“ vartoju iš inercijos. Aš nebeturiu draugų – tik sėbrus....

Share Button
0

Laimė

Prieš tai minėjau, kad asmuo yra laimingas, jeigu jo racionalus gyvenimo planas, susikurtas palankiomis sąlygomis, yra sėkmingai įgyvendinamas ir kai jis pagrįstai tiki, kad jo ketinimai gali būti realizuoti. Taigi mes esame laimingi, kai...

Share Button
1

Mylimojo savybės

Ar Kameron myli Hausą todėl, kad jis yra vienišas ir paniuręs, dailus ir seksualus? Ar meilė grindžiama mylimojo savybėmis? Atrodo, kad meilė negali būti grindžiama mylimojo savybėmis, nes žmonės laikui bėgant keičiasi, o tikra...

Share Button
1

Daktaras Hausas: Laisvė

Turite visiškai pasišvęsti kiekvienai dienai ir medituoti jas, tarsi jūsų plaukuose siautėtų liepsnos. [Zen budizmo patarlė] Hausas turi daugybę trūkumų, bet vaizduojamas kaip visiškai laisva asmenybė. Besąlyginis jo atsidavimas zen retorikai išlaisvina jį ir...

Share Button
0

Laimė

Pagaliau tikroji ramybė aplankė mane. Esu objektyvus, esu mediumas, nenoriu būti absoliučiai originalus. Mano dvasia rado santykį su pasauliu. Aš būsiu nežinomas, lyg senobinis japonų tapytojas. Seksiu pėdomis didžiųjų meistrų. Ir aš dėkoju savo...

Share Button
0

Konflikto būtinybė

Hausas ir Sokratas. Du atvejai, tie patys simptomai. Geriausi Hauso draugai apibūdina jį kaip grubų, pasipūtusį ir agresyvų. Jis niekada nepraleidžia progos sarkastiškai sukritikuoti žmonių. Jis atmeta bet kokias vykdomąsias ar klinikos pareigas. Skvarbus...

Share Button
0

Svetimas

Sulig šiais žodžiais jis pakilo ir pažiūrėjo man tiesiai į akis. Aš puikiai moku tą žaidimą. Pats dažnai taip darydavau su Emanueliu arba Selestu, ir paprastai jie nuleisdavo akis. Kapelionas taip pat gerai mokėjo...

Share Button
Kamiu: Laisvė 0

Kamiu: Laisvė

Nužemintai prisipažįstu, mielas tėvynaini, kad visada buvau kupinas garbėtroškos. Aš, aš, aš – štai mano mielojo gyvenimo refrenas, jis skambėjo kiekviename mano žodyje. Niekada negalėjau apsieiti be pagyrų, bet jas apgaubdavau tokiu stulbinančiu kuklumu,...

Share Button
0

Vaikai ir tėvai

Ju Dzi (Konfucijaus mokinys) kalbėjo: Retai būna, kad žmonės, kurie gerbia tėvus ir vyresniuosius brolius, maištautų prieš vyresnybę. Tačiau dar nėra buvę tokio, kuris, nenorėdamas maištauti prieš vyresnybę, kurstytų sumaištį ir netvarką. Kilnus žmogus...

Share Button
1

Vienatvė

Laikraštininkas filantropas man sako, kad vienatvė esanti kenksminga žmogui; ir savo tezei paremti jis, kaip ir visi netikintieji, cituoja Bažnyčios Tėvus. Aš žinau, kad Velnias mielai lankosi dykumuose ir kad žmogžudystės ir gašlumo Dvasia...

Share Button
0

Malonumai

Dorybė tegu eis pirma, ji teneš vėliavas. Turėkime malonumų, bet būkime jų šeimininkai ir tramdytojai. Šį tą jie išprašys iš mūsų, bet nieko teneprivers daryti. Žmonės, atidavę pirmenybę malonumams, netenka ir viena, ir kita....

Share Button
0

Ramybė

Svarbus nerimasties šaltinis yra toks gyvenimas, kai susijaudinęs stengies, kad kam nors nepasirodytumei toks, koks esi. Juk daugelio žmonių gyvenimas melagingas, skirtas apsimetinėti. Mat ilgas savęs stebėjimas kankina: bijoma pasirodyti kitokiam nei įprasta. Niekada...

Share Button
0

Apie bičiulį

“Man vieno vis per daug čia esti, – taip atsiskyrėlis sau mano. – Nes vienas vi sir vienas – per laiką du jau tampa!” Kai du – Aš ir aš Pats – kalbėti ima,...

Share Button
0

Pavydas

A. Pavydas yra viena iš afekto būsenų. Panašiai kaip liūdesys, jis laikytinas normaliu reiškiniu. Ir jei pasirodo, kad kurio nors žmogaus charakteriui arba elgesiui pavydas visai nebūdingas, tada drąsiai galima daryti išvadą, kad jis...

Share Button
0

Lyčių skirtumai

Moterims būdingos silpnybės. Iš jų juokiamasi. Kvailiai iš jų šaiposi, o protingi aiškiai mato, kad jos kaip tik ir yra svertas, padedantis valdyti vyrą ir panaudoti jį siekiant savo tikslų. Vyrą lengva pažinti, o...

Share Button
0

Verčiau tuoktis, negu degti

Atsakau į jūsų laišką. Gerai daro vyras, neliesdamas moters. Tačiau ištvirkavimui išvengti kiekvienas tegul turi sau žmoną ir kiekviena tegul turi sau vyrą. Tegul vyras atlieka pareigą žmonai, o žmona vyrui. Žmona neturi valios...

Share Button
1

Priešų meilė

Bet jums, kurie klausotės, aš sakau; mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį:...

Share Button
0

Moters prigimtis

Kiekvienas, gyvenantis su moterimi, iš tiesų turi reikalo su dviem moterimis: išorine būtybe ir vidine criatura; viena iš jų gyvena regimame pasaulyje, o antrosios buveinė ne taip lengvai įžvelgiama. Išorinė būtybė gyvena dienos šviesoje,...

Share Button
0

Meilės prigimtis

Visų pirma jums reikia šį tą sužinoti apie žmogaus prigimtį ir nuostabų jos likimą. Senovėje mūsų prigimtis nebuvo tokia, kaip dabar, bet visai kitokia. Tad pradžiai žinokite, kad žmonių lytys buvo trys, o ne...

Share Button
0

Pareiga filosofui – elgesio principas

Kadangi visuotinumas dėsnio, pagal kurį gaunami rezultatai, yra tai, ką tiesą sakant, pačia bendriausia prasme (formos požiūriu) vadiname gamta, t.y. daiktų būtimi, tai, jeigu tik ją sąlygoja visuotiniai dėsniai, bendras pareigos imperatyvas galėtų skambėti...

Share Button
0

Neapykanta klastinga, nes sumeta tave poron su priešininku

Naujas triukšmo pliūpsnis nutraukė prisiminimus: šalmuoti vyrai gręžė asfaltą. Į šį griausmą staiga kažkur iš viršaus, tarsi iš dangaus, atsiliepė pianinu grojama Bacho fuga. Matyt, kažkas viršutiniam aukšte atsidarė langą ir visu garsu paleido...

Share Button
0

Žanas Polis Sartras: Laisvė

Bloga valia iš tikro yra melas, nes jis išsklaido visuotinę užsiangažavimo laisvę. Be to, aš pasakyčiau, kad blogos valios pasireiškimu bus ir pasirinkimas skelbti, kad tam tikros vertės nukreiptos prieš mane; aš prieštarauju pats...

Share Button
0

Santuoka

P(rotas). Na, o žmonos? Ar kartkarčiais tavęs nedžiugina mintis apie gražią, skaisčią, klusnią, išsilavinusią žmoną, arba tokią, kurią pats galėtum lengvai išmokyti, be to, su tokiu kraičiu, kad ji netaptų našta tau (nes tu...

Share Button
0

Kas yra pavydas

Tyrinėdamas klausimą, kas yra pavydas, Sokratas prieidavo prie išvados, kad tai esąs tam tikras sielvartas, tačiau kylantis ne dėl draugų nesėkmės arba priešų sėkmės: jis sakydavo, kad pavyduoliai mažiausiai kremtasi kaip tik dėl draugų...

Share Button
1

Moterys tiki, kad meilė viską gali

Kokia kančia yra šie didieji menininkai ir apskritai aukštesnieji žmonės tam, kas juos galiausiai atspėjo! Nieko keista, kad būtent moteryje – ji yra aiškiaregė kančios pasaulyje ir aistringai siekia padėti ir gelbėti, nors ta...

Share Button
0

Draugystė

Kaip popieriniai pinigai kursuoja vietoj sidabro, taip vietoj tikros pagarbos ir tikros draugystės gyvenime regi tik išorinį šių vertybių demonstravimą ir pastangas kuo tiksliau parodyti tai mimika ir gestais. Tačiau dera ir paklausti, ar...

Share Button